Zaburi 37 : 35

37.35  Nimemwona mtu asiye haki mkali sana, Akijieneza kama mwerezi wa Lebanoni.


Zaburi  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

Biblia Takatifu

Agano Jipya

Mathayo  

Marko  

Luka  

Yohana  

Matendo ya Mitume  

Warumi  

1 Wakorintho  

2 Wakorintho  

Wagalatia  

Waefeso  

Wafilipi  

Wakolosai  

1 Wathesalonike  

2 Wathesalonike  

1 Timotheo  

2 Timotheo  

Tito  

Filemoni  

Waebrania  

Yakobo  

1 Petro  

2 Petro  

1 Yohana  

2 Yohana  

3 Yohana  

Yuda  

Ufunuo wa Yohana  

Agano La Kale

Mwanzo  

Kutoka  

Mambo ya Walawi  

Hesabu  

Kumbukumbu la Torati  

Yoshua  

Waamuzi  

Ruthu  

1 Samweli  

2 Samweli  

1 Wafalme  

2 Wafalme  

1 Mambo ya Nyakati  

2 Mambo ya Nyakati  

Ezra  

Nehemia  

Esta  

Ayubu  

Zaburi  

Mithali  

Mhubiri  

Wimbo Ulio Bora  

Isaya  

Yeremia  

Maombolezo  

Ezekieli  

Danieli  

Hosea  

Yoeli  

Amosi  

Obadia  

Yona  

Mika  

Nahumu  

Habakuki  

Sefania  

Hagai  

Zekaria  

Malaki  


Bible Verses Home


"Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote; hapo ndipo ule mwisho utakapokuja."  Mathayo 24 : 14

Bible translations, Bibles online